Danh sách nguyên liệu nấu ăn hiếm và cách thu thập

Nguyên liệu nấu ăn hiếm là các nguyên liệu nấu ăn được bán tại cửa hàng Rare Ingredients của NPC Albert Brimsport trong Royal Cuisine Association (Prontera góc 12 giờ). Do là nguyên liệu hiếm nên mỗi ngày, một tài khoản Ragnarok M: Eternal Love chỉ được mua với số lượng hạn chế.

Danh sách nguyên liệu nấu ăn hiếm Ragnarok M: Eternal Love

Chính vì vậy, bạn sẽ bị thiếu nguyên liệu khi nấu ăn bằng cách nguyên liệu này. Để tránh tình trạng này, các bạn cần phải đánh quái để kiếm nguyên liệu. Chi tiết quái vật cho nguyên liệu nấu ăn hiếm và bản đồ của chúng được Ragnarok M: Eternal Love Wiki cập nhật ở bên dưới.

Chef's Eagle Eye Ragnarok M: Eternal Love

Lưu ý: Để đánh quái rơi ra nguyên liệu nấu ăn bạn cần phải sử dụng Chef’s Eagle Eye. Chef’s Eagle Eye có thể mua được từ NPC Vee Lasa ở Royal Cuisine Association. Mỗi ngày, một tài khoản Ragnarok M: Eternal Love chỉ được mua tối đa 5 Chef’s Eagle Eye.

Nguyên liệuQuáiBản đồ
Yoyo BananaYoyo (Lv.15)Prontera West Gate
Labyrinth Forest
Yoyo BananaHunter Fly (Lv.81)Orc Dungeon
Goblin StrawberryKobold Hammer (Lv.74)Kordt Forest
Kordt Forest Depth
Moai MelonGolem (Lv.55)Morroc
Moai MelonRaydric (Lv.92)Glast Heim Chivalry
Bigfoot PineappleBigfoot (Lv.58)Payon South
Payon Forest
Payon Forest South
Bigfoot PineappleSuccubus (Lv.80)Glast Heim
Desert Wolf MeatDesert Wolf (Lv.53)Morroc
Desert Wolf MeatNine Tail (Lv.72)Payon Cave 2F
Payon Cave 3F
Eggshell ChickDesert Wolf (Lv.53)Morroc
Eggshell ChickPeco Peco (Lv.50)Morroc
Sograt Desert
Savage MeatSavage (Lv.59)Payon Forest
Savage MeatKobold Archer (Lv.75)Kordt Forest
Kordt Forest Depth
Muka MeatMuka (Lv.49)Morroc
Sograt Desert
Muka MeatGreen Petite (Lv.79)Glast Heim Outskirt
Glast Heim Outskirts
Muka MeatGargoyle (Lv.86)Glast Heim Churchyard
Glast Heim Churchyard 2F
Marina MeatMarina (Lv.32)Underwater Cave
Underwater Temple
Marina MeatOrc Arche (Lv.71)Orc Village
Orc Village South
Inkfish TentacleRoda Frog (Lv.25)Sunken Ship
Inkfish TentacleThara Frog (Lv.31)Underwater Cave
Inkfish TentacleDeviruchi (Lv.80)Geffen Dungeon
Glast Heim Chivalry
Underground Geffen 2F
Marc MeatMarc (Lv.36)Underwater Temple
Marc MeatNightmare (Lv.74)Geffen Dungeon
Underground Geffen 2F
Mutated FishPhen (Lv.34)Underwater Temple
Mutated FishMarionette Doll (Lv.77)Geffen Dungeon
Underground Geffen 2F
Mountain CeleryFlora (Lv.41)Mjolnir Mountains
Mountain CeleryOrc Zombie (Lv.75)Orc Dungeon
Magic SporeMenblatt (Lv.45)Mjolnir Mountains
Magic SporeFerus (Lv.82)Glast Heim Outskirt
Glast Heim Outskirts
Bamboo EggPlantGreatest General (Lv.60)Payon South
Payon Forest
Payon Forest South
Bamboo EggPlantSuccubus (Lv.80)Glast Heim
Gold PumpkinElder Willow (Lv.56)Payon South
Payon Forest South
Gold PumpkinRaydric Archer (Lv.86)Glast Heim Chivalry

Leave a Reply